Základné texty DDA

Bože, daj mi vyrovnanosť, aby som prijal/-a ľudí, ktorých zmeniť nemôžem,
odvahu, aby som zmenil/-a človeka, ktorého zmeniť môžem,
a múdrosť, aby som spoznal/-a, že tým človekom som ja.

Modlitba vyrovnanosti DDA

Problém

Mnohí z nás zistili, že máme spoločných niekoľko vlastností, ktoré sú dôsledkom toho, že sme vyrastali v domácnosti ovplyvnenej alkoholizmom alebo inou dysfunkciou. Vyvinul sa u nás pocit izolovanosti a začali sme sa cítiť napätí v prítomnosti iných ľudí, najmä autorít. Snažili sme sa zavďačiť ľuďom, aby sme sa ochránili, aj keď sme pri tom stratili svoju vlastnú identitu. Akúkoľvek osobnú kritiku sme si mylne vykladali ako hrozbu. Buď sme sa sami stali alkoholikmi (alebo inak závislými), uzatvorili sme manželstvo s alkoholikom, alebo oboje. Ak sa nám podarilo tomu všetkému vyhnúť, našli sme si inú kompulzívnu osobnosť, ako napríklad workoholika, aby sme naplnili svoju chorobnú potrebu byť opustení.

Žili sme svoj život z pozície obete. V dôsledku toho, že máme príliš vyvinutý zmysel pre zodpovednosť, zaoberali sme sa radšej inými ako sebou samými. Mali sme pocity viny, keď sme neustúpili druhým, ale postavili sme sa sami za seba. Preto sme radšej reagovali na ostatných, než aby sme sami vyvíjali aktivitu, a nechali sme iných, aby prevzali iniciatívu. Boli sme závislé osobnosti, desili sme sa opustenia a boli sme ochotní urobiť takmer čokoľvek pre to, aby sme si udržali vzťah a nemuseli byť emočne opustení. Neustále si vyberáme neisté vzťahy, pretože zodpovedajú vzťahom, ktoré sme mali v detstve s rodičmi alkoholikmi či inak dysfunkčnými rodičmi.

Tieto symptómy rodinnej choroby alkoholizmu či inej dysfunkcie z nás urobili spoluobete, t. j. takých, ktorí preberajú typické znaky tejto choroby bez toho, aby sa museli dotknúť alkoholu. V detstve sme sa naučili svoje pocity potláčať a v dospelosti ich uchovávať pochované. V dôsledku tohto návyku sme si zamieňali lásku so súcitom a mali sme sklony milovať tých, ktorých sme mohli zachraňovať. A aby sme sa porazili ešte viac, stali sme sa závislými od nepokoja vo všetkých našich záležitostiach a dávali sme prednosť neustálemu nepokoju pred funkčnými vzťahmi.

Toto je opis, nie obvinenie.

Originál: The Problem, ACA WSO »

Riešenie

Riešením je stať sa sám sebe Milujúcim rodičom. Tým, ako sa pre vás DDA stane bezpečným miestom, nájdete slobodu vyjadriť všetky svoje zranenia a strachy, ktoré ste doteraz držali v sebe, a oslobodíte sa od hanby a obviňovania, ktoré si nesiete z minulosti. Stanete sa dospelým človekom, ktorý už nebude väzňom svojich detských reakcií. Dieťa vo svojom vnútri uzdravíte tak, že sa naučíte milovať a prijímať samých seba.

Uzdravovanie začína, keď podstúpime riziko vyjsť zo svojej izolovanosti. Pocity a pochované spomienky sa vrátia. Tým, že budeme postupne uvoľňovať bremeno nevyjadreného žiaľu, začneme sa pomaly odpútavať od svojej minulosti. Naučíme sa byť rodičom samým sebe, a to s nehou, humorom, láskou a úctou. Tento proces nám umožní vidieť svojich biologických rodičov ako nástroje našej existencie. Naším pravým rodičom je Vyššia Sila, ktorú sa niektorí z nás rozhodli nazývať Bohom. Aj keď sme mali rodičov alkoholikov, alebo sme vyrastali v dysfunkčnej rodine, naša Vyššia Sila nám dala Dvanásť krokov k uzdraveniu.

Toto je činnosť a práca, ktorá nás uzdravuje: pracujeme na Krokoch; chodíme na mítingy; využívame možnosť telefonického kontaktu. Delíme sa o svoju životnú skúsenosť, silu a nádej s ostatnými. Deň po dni sa spolu učíme meniť svoje nezdravé myslenie. Hneď ako prestaneme rodičom prisudzovať zodpovednosť za svoje dnešné konanie, získame slobodu robiť zdravé rozhodnutia z pozície tých, ktorí konajú sami od seba, a nie tých, ktorí reagujú na konanie iných. Pokročíme od utrpenia k uzdravovaniu a k pomoci. Zažijeme pocit celistvosti, o ktorom sme si mysleli, že je nemožný. Tým, že sa budete pravidelne zúčastňovať na mítingoch, začnete vidieť alkoholizmus svojich rodičov alebo rodinnú dysfunkciu také, aké sú: ako chorobu, ktorou sme sa nakazili v detstve a ktorá nás stále ovplyvňuje aj v dospelosti.

Naučíte sa zamerať sami na seba tu a teraz. Prevezmete zodpovednosť za svoj vlastný život a stanete sa rodičom samým sebe. Nebudete na to sami. Rozhliadnite sa okolo seba a uvidíte ostatných, ktorí vedia, ako sa cítite. Budeme vás milovať a podporovať bez ohľadu na čokoľvek. Prijmite nás rovnako, ako my prijímame vás. Toto je duchovný program založený na konaní, ktoré vychádza z lásky. Sme si istí, že tak ako bude láska vo vás narastať, zažijete nádherné zmeny vo všetkých vašich vzťahoch, najmä vo vzťahu s vašou Vyššou Silou, sami so sebou i s vašimi rodičmi.

Originál: The Solution, ACA WSO »

Dvanásť krokov DDA

 1. Priznali sme si, že sme bezmocní voči následkom alkoholizmu alebo inej rodinnej dysfunkcie a náš život sa stal nezvládnuteľným.
 2. Dospeli sme k viere, že len Sila väčšia ako naša môže obnoviť naše duševné zdravie.
 3. Rozhodli sme sa odovzdať svoju vôľu a život do starostlivosti Boha, tak ako ho sami chápeme.
 4. Urobili sme dôkladnú a nebojácnu morálnu inventúru samých seba.
 5. Priznali sme Bohu, samým sebe a inej ľudskej bytosti presnú povahu svojich chýb.
 6. Boli sme úplne pripravení na to, aby Boh odstránil všetky naše charakterové chyby.
 7. Pokorne sme ho požiadali, aby odstránil naše nedostatky.
 8. Spísali sme zoznam všetkých ľudí, ktorým sme ublížili, a boli sme ochotní to napraviť.
 9. Urobili sme priamu nápravu voči všetkým ľuďom, u ktorých to bolo možné, okrem prípadov, keď by naše konanie im alebo iným mohlo ublížiť.
 10. Pokračovali sme vo svojej osobnej inventúre a keď sme urobili chybu, ihneď sme si to priznali.
 11. Pomocou modlitby a meditácie sme zdokonaľovali svoj vedomý kontakt s Bohom, tak ako ho sami chápeme, a prosili sme ho len o to, aby sme spoznali jeho vôľu a mali silu ju uskutočniť.
 12. Výsledkom týchto krokov bolo, že sme sa duchovne prebudili, usilovali sme sa odovzdávať toto posolstvo ostatným, ktorí ešte stále trpia, a uplatňovať tieto princípy vo všetkých našich záležitostiach.

Dvanásť krokov vzniklo úpravou pôvodných Dvanástich krokov z programu Anonymných alkoholikov.

Originál: The ACA Twelve Steps, ACA WSO »

Dvanásť tradícií DDA

 1. Naše spoločné dobro by malo byť prvoradé. Naše osobné uzdravenie závisí od jednoty DDA.

 2. Na dosiahnutie cieľa nášho spoločenstva je tu len jedna autorita – milujúci Boh, tak ako sa prejavuje v našom skupinovom svedomí. Naši vedúci sú len dôveryhodnými služobníkmi, ktorí nevládnu.

 3. Jedinou podmienkou členstva v DDA je túžba uzdraviť sa z následkov vyrastania v rodine ovplyvnenej alkoholizmom alebo inou dysfunkciou.

 4. Každá skupina by mala byť samostatná, s výnimkou záležitostí, ktoré sa týkaju iných skupín alebo DDA ako celku. Spolupracujeme so všetkými ostatnými dvanásťkrokovými programami.

 5. Každá skupina DDA má len jeden cieľ – prinášať svoje posolstvo dospelému dieťaťu, ktoré ešte stále trpí.

 6. Skupina DDA by nikdy nemala podporovať ani financovať žiadne podobné zariadenie ani akýkoľvek iný subjekt, ani ich spájať s menom DDA, aby nás problémy peňazí, majetku a prestíže nevzdialili od nášho prvoradého cieľa.

 7. Každá skupina DDA by mala byť úplne sebestačná a odmietať príspevky zvonku.

 8. DDA by malo vždy zostať neprofesionálne, ale naše strediská služieb môžu zamestnávať odborníkov.

 9. DDA ako také by nikdy nemalo byť organizované, ale môžeme vytvárať služobné rady alebo komisie, ktoré sú priamo zodpovedné voči tým, ktorým slúžia.

 10. Dospelé deti alkoholikov nezaujímajú žiadne stanovisko k problémom mimo spoločenstva, preto by meno DDA nikdy nemalo byť zatiahnuté do verejných diskusií.

 11. Naše vzťahy k verejnosti sú založené na príťažlivosti programu a nie na propagácii. Zachovávame osobnú anonymitu v tlači, rozhlase, televízii, filme a iných verejných médiách.

 12. Anonymita tvorí duchovnú podstatu všetkých našich tradícií a pripomína nám, aby sme uprednostňovali princípy pred osobnosťami.

Originál: The ACA Twelve Traditions, ACA WSO »

Prísľuby DDA

 1. Svoju skutočnú identitu objavíme tak, že budeme milovať a prijímať samých seba.
 2. Tým, že každý deň prijmeme samých seba, naša sebahodnota narastie.
 3. Opustí nás strach z autorít a potreba zavďačiť sa.
 4. V našom vnútri sa zrodí schopnosť podeliť sa o dôvernosti.
 5. Tým, že čelíme svojmu pocitu opustenia, budú pre nás atraktívnejšie silné stránky a staneme sa tolerantnejšími voči slabostiam.
 6. Budeme si užívať pocit stability, pokoja a finančnej istoty.
 7. Naučíme sa, ako sa v živote hrať a radovať sa z neho.
 8. Rozhodneme sa milovať ľudí, ktorí sú schopní lásky a sú zodpovední sami za seba.
 9. Stanoviť si zdravé hranice a limity bude pre nás ľahšie.
 10. Tým, že intuitívne robíme zdravšie rozhodnutia, opustí nás strach z neúspechu aj z úspechu.
 11. S pomocou našej podpornej skupiny DDA sa pomaly oslobodíme od svojho dysfunkčného správania.
 12. S pomocou našej Vyššej Sily sa postupne naučíme očakávať a dostávať to najlepšie.

Originál: The ACA Promises, ACA WSO »


Neschválený koncept. Tento preklad ešte nebol skontrolovaný ACA WSO. © ACA WSO, Inc.


Literatúra »