Právne informácie – podmienky používania webstránky cs-dda.eu


Nachádzate sa na webstránke občianskeho združenia Združenie pre služby Dospelým deťom alkoholikov a detí z dysfunkčných rodín v Slovenskej republike, IČO 52611159 (ďalej len "Prevádzkovateľ").

Vstupom na ňu, jej používaním a sťahovaním akýchkoľvek materiálov z webovej stránky súhlasíte s dodržiavaním týchto podmienok a ste nimi viazaní. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek a podľa vlastného uváženia meniť tieto podmienky.

1. Vlastníctvo

Potvrdzujete, že všetky materiály použité na tejto webovej stránke, najmä informácie, dokumenty, produkty, logá, grafiky, obrázky a služby poskytla spoločnosť "Prevádzkovateľ" alebo ňou poverení autori, vývojoví pracovníci a dodávatelia tretej strany, pričom súvisiace práva duševného vlastníctva prislúchajú spoločnosti "Prevádzkovateľa" alebo ním uvedeným subjektom. Jednotlivé prvky webovej stránky a uverejnené materiály sú chránené autorským právom, obchodnou úpravou a inými zákonmi a nesmú sa kopírovať ani imitovať. Všetky ďalšie názvy produktov, mená spoločností, právnych subjektov, známky, logá a symboly môžu byť ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov.

2. Licencia

Prevádzkovateľ Vám týmto udeľuje povolenie zobrazovať, ukladať a sťahovať materiály na tejto webovej stránke za predpokladu:

  • že s výnimkou prípadov samostatne uvedených v zmluve o poskytovaní služieb medzi Vami a "Prevádzkovateľom" používanie materiálov slúži výlučne na Vaše osobné, nekomerčné a informačné účely a materiály nebudete zverejňovať ani používať s cieľom obchodného zisku;
  • že budete presne, nedeliteľne a osobne dodržiavať všetky prípadné doplnkové pravidlá a zmluvy uvedené pri konkrétnych materiáloch;
  • že materiály nebudete žiadnym spôsobom upravovať.

Platnosť tohto povolenia končí automaticky bez oznámenia v prípade, že porušíte akúkoľvek z týchto podmienok. S výnimkou toho, čo sa uvádza v týchto podmienkach, žiadne z materiálov sa nesmú kopírovať, rozmnožovať, distribuovať, opätovne publikovať, sťahovať, zobrazovať, uverejňovať, prenášať ani "odzrkadľovať" na inom serveri bez predchádzajúceho výslovného písomného povolenia "Prevádzkovateľa" alebo iných držiteľov autorských alebo licenčných práv daného materiálu.

Akékoľvek neoprávnené používanie akýchkoľvek materiálov obsiahnutých na tejto webovej stránke môže porušiť zákony o autorskom práve, zákony o ochranných známkach, zákony o ochrane súkromia a uverejňovaní a predpisy a zákony o komunikácii.

3. Ukončenie webovej stránky

Prevádzkovateľ môže kedykoľvek upraviť alebo prerušiť poskytovanie tejto webovej stránky alebo materiálov uvedených na tejto webovej stránke, a to aj bez predchádzajúceho oznámenia. Prevádzkovateľ nenesie voči Vám ani žiadnej tretej strane žiadnu, ani domnelú zodpovednosť v dôsledku takejto úpravy alebo prerušenia.

4. Obmedzenie zodpovednosti

V prípade, že nie ste spokojní s touto webovou stránkou, jediným vašim opravným prostriedkom je možnosť prerušiť jej používanie. "Prevádzkovateľ" nezodpovedá za žiadne škody, ktoré utrpíte v dôsledku používania, úpravy, doloženia, kopírovania, distribuovania alebo sťahovania materiálov alebo používania či nemožnosti používať túto webovú stránku. "Prevádzkovateľ" v žiadnom prípade nezodpovedá za žiadne priame, nepriame, trestné, mimoriadne, náhodné ani následné škody (najmä, ale nielen, stratu zákazky, výnosov, zisku, používania údajov alebo iných ekonomických výhod, alebo osobnú újmu) vyplývajúce z používania alebo realizácie informácií dostupných na tejto webovej stránke alebo v súvislosti s nimi, a to i v prípade, keď bol "prevádzkovateľ" vopred poučený o možnosti vzniku takejto škody.

Úvodná stránka »