Dvanásť  krokov

"Pokrok, nie dokonalosť."
 1. Priznali sme si, že sme bezmocní voči následkom alkoholizmu alebo inej rodinnej dysfunkcie a náš život sa stal nezvládnuteľným.

 2. Dospeli sme k viere, že len Sila väčšia ako naša môže obnoviť naše duševné zdravie.

 3. Rozhodli sme sa odovzdať svoju vôľu a život do starostlivosti Boha, tak ako ho sami chápeme.

 4. Urobili sme dôkladnú a nebojácnu morálnu inventúru samých seba.

 5. Priznali sme Bohu, samým sebe a inej ľudskej bytosti presnú povahu svojich chýb.

 6. Boli sme úplne pripravení na to, aby Boh odstránil všetky naše charakterové chyby.

 7. Pokorne sme ho požiadali, aby odstránil naše nedostatky.

 8. Spísali sme zoznam všetkých ľudí, ktorým sme ublížili, a boli sme ochotní to napraviť.

 9. Urobili sme priamu nápravu voči všetkým ľuďom, u ktorých to bolo možné, okrem prípadov, keď by naše konanie im alebo iným mohlo ublížiť.

 10. Pokračovali sme vo svojej osobnej inventúre a keď sme urobili chybu, ihneď sme si to priznali.

 11. Pomocou modlitby a meditácie sme zdokonaľovali svoj vedomý kontakt s Bohom, tak ako ho sami chápeme, a prosili sme ho len o to, aby sme spoznali jeho vôľu a mali silu ju uskutočniť.

 12. Výsledkom týchto krokov bolo, že sme sa duchovne prebudili, usilovali sme sa odovzdávať toto posolstvo ostatným, ktorí ešte stále trpia, a uplatňovať tieto princípy vo všetkých našich záležitostiach.


Neschválený koncept. Tento preklad ešte nebol skontrolovaný ACA WSO. © ACA WSO, Inc.
Originál: The ACA Twelve Steps, ACA WSO »

Program DDA »
Problém »
Riešenie »
12 tradícií »
12 prísľubov »