Dvanásť tradícií

"Vymenil/-a som veľa bolesti, strachu a zúfalstva za svoje miesto v DDA."
 1. Naše spoločné dobro by malo byť prvoradé. Naše osobné uzdravenie závisí od jednoty DDA.

 2. Na dosiahnutie cieľa nášho spoločenstva je tu len jedna autorita – milujúci Boh, tak ako sa prejavuje v našom skupinovom svedomí. Naši vedúci sú len dôveryhodnými služobníkmi, ktorí nevládnu.

 3. Jedinou podmienkou členstva v DDA je túžba uzdraviť sa z následkov vyrastania v rodine ovplyvnenej alkoholizmom alebo inou dysfunkciou.

 4. Každá skupina by mala byť samostatná, s výnimkou záležitostí, ktoré sa týkajú iných skupín alebo DDA ako celku. Spolupracujeme so všetkými ostatnými dvanásťkrokovými programami.

 5. Každá skupina DDA má len jeden cieľ – prinášať svoje posolstvo dospelému dieťaťu, ktoré ešte stále trpí.

 6. Skupina DDA by nikdy nemala podporovať ani financovať žiadne podobné zariadenie ani akýkoľvek iný subjekt, ani ich spájať s menom DDA, aby nás problémy peňazí, majetku a prestíže nevzdialili od nášho prvoradého cieľa.

 7. Každá skupina DDA by mala byť úplne sebestačná a odmietať príspevky zvonku.

 8. DDA by malo vždy zostať neprofesionálne, ale naše strediská služieb môžu zamestnávať odborníkov.

 9. DDA ako také by nikdy nemalo byť organizované, ale môžeme vytvárať služobné rady alebo komisie, ktoré sú priamo zodpovedné voči tým, ktorým slúžia.

 10. Dospelé deti alkoholikov nezaujímajú žiadne stanovisko k problémom mimo spoločenstva, preto by meno DDA nikdy nemalo byť zatiahnuté do verejných diskusií.

 11. Naše vzťahy k verejnosti sú založené na príťažlivosti programu, a nie na propagácii. Zachovávame osobnú anonymitu v tlači, rozhlase, televízii, filme a iných verejných médiách.

 12. Anonymita tvorí duchovnú podstatu všetkých našich Tradícií a pripomína nám, aby sme uprednostňovali princípy pred osobnosťami.


Neschválený koncept. Tento preklad ešte nebol skontrolovaný ACA WSO. © ACA WSO, Inc.
Originál: The ACA Twelve Traditions, ACA WSO »

Program DDA »
Problém »
Riešenie »
12 krokov »
12 prísľubov »