Združenie služieb DDA


Združenie služieb Dospelým deťom alkoholikov a deťom z dysfunkčných rodín vzniklo v súlade s Deviatou tradíciou:

"DDA ako také by nikdy nemalo byť organizované, ale môžeme vytvárať služobné rady alebo komisie, ktoré sú priamo zodpovedné voči tým, ktorým slúžia."

Ciele združenia:

  1. Základným cieľom a poslaním združenia je vytvoriť spoločenstvo ľudí, ktorí si vzájomne poskytujú pomoc a komunikáciu pri spoločných problémoch členov DDA v dôsledku vyrastania v rodine ovplyvnenej alkoholizmom alebo inou dysfunkciou.
  2. Pridruženým cieľom združenia je sprostredkovanie informácií širokej verejnosti o poslaní a činnosti skupín a spoločenstva DDA.
  3. Združenie napĺňa svoje ciele v zmysle Preambuly DDA prostredníctvom programu 12 krokov a 12 tradícií DDA, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu Stanov. Združenie vykonáva svoju činnosť v súlade s právnym poriadkom SR.

Združenie v zmysle týchto stanov pre plnenie svojho poslania zabezpečuje najmä:

  • Kontakt so svojimi členmi;

  • Koordinuje aktivity jednotlivých členov DDA;

  • Podáva informácie záujemcom z radov ostatných občanov o činnosti DDA a sprostredkováva ich kontakt s ostatnými členmi DDA;

  • Zabezpečuje vydávanie a distribúciu literatúry DDA pre potrebu členov;

  • Zabezpečuje kontakt a spoluprácu s ostatnými dvanásťkrokovými programami;

  • Zabezpečuje kontakt a spoluprácu so spoločenstvami a orgánmi DDA v zahraničí.


Viac informácií o Združení služieb DDA získate na adrese:
dda.zdruzenie@gmail.com