Základní texty DDA

Bože, dej mi vyrovnanost, abych přijal/-a lidi, které nemohu změnit,
odvahu, abych změnil/-a člověka, kterého změnit mohu,
a moudrost, abych poznal/-a, že tím člověkem jsem já.

Modlitba vyrovnanosti DDA

Problém

Mnozí z nás zjistili, že máme společných několik vlastností, jež jsou důsledkem toho, že jsme vyrůstali v alkoholické či jinak dysfunkční domácnosti. Vyvinul se u nás pocit izolovanosti a začali jsme se cítit napjatě v přítomnosti jiných lidí, zejména autoritativních osob. Abychom se ochránili, snažili jsme se lidem zavděčit, i když jsme přitom ztratili svou vlastní identitu. Stejně jsme si jakoukoli osobní kritiku mylně vykládali jako hrozbu. Buď jsme se sami stali alkoholiky, uzavřeli s alkoholikem sňatek nebo obojí. Pokud se nám povedlo tomu všemu se vyhnout, pak jsme si našli jinou kompulzivní osobnost, jako například workoholika, abychom naplnili svou chorobnou potřebu po opuštění.

Žili jsme své životy z pozice obětí. Díky tomu, že máme příliš vyvinutý smysl pro zodpovědnost, jsme se raději zabývali ostatními než sebou samými. Když jsme si věřili, měli jsme z toho pocit viny a ustoupili jsme druhým. Spíš jsme reagovali na ostatní, než abychom sami vyvíjeli aktivitu a nechali jsme tak ostatní, aby převzali iniciativu. Byli jsme závislé osobnosti, děsili se opuštění a byli ochotní udělat téměř cokoliv proto, abychom si udrželi vztah a nemuseli být emočně opuštění. Neustále si vybíráme nestálé vztahy, protože odpovídají vztahům, které jsme měli v dětství s alkoholickými či dysfunkčními rodiči.

Tyto symptomy alkoholismu či jiné dysfunkce coby rodinné nemoci z nás učinily "spolu-oběti", t. j. takové, kteří přebírají typické znaky této nemoci, aniž by se kdy museli dotknout alkoholu. Jako děti jsme se naučili své pocity potlačovat a jako dospělí je uchovávat pohřbené. V důsledku tohoto návyku jsme zaměňovali lásku se soucitem a měli jsme tendenci milovat ty, které jsme mohli zachránit.

A abychom se porazili ještě víc, stali jsme se závislými na neklidu ve všech svých záležitostech a dávali jsme přednost neustálému neklidu před proveditelným řešením.

Toto je popis, nikoliv obžaloba.

Originál: The Problem, ACA WSO »

Řešení

Spolu s tím jak se pro Vás DDA stane bezpečným místem, naleznete svobodu vyjádřit všechna svá zranění a strach, které jste dosud drželi v sobě, a osvobodíte se od pocitu studu a obviňování, které si nesete z minulosti. Stanete se dospělým člověkem, který již nebude vězněm svých dětských reakcí. To dítě, které je ve vás, uzdravíte tak, že se naučíte milovat a přijímat sama sebe.

Uzdravování začíná, jakmile podstoupíme riziko a vyjdeme ze své izolace. Pocity a pohřbené vzpomínky se vrátí. Tím, že budeme postupně uvolňovat břemeno nevyjádřeného žalu, začneme se pomalu odpoutávat od své minulosti. Naučíme se být sami sobě rodičem a to s něhou, humorem, láskou a úctou. Tento proces nám umožní vidět naše biologické rodiče jako nástroje naší existence. Naším pravým rodičem je Vyšší Síla, kterou se někteří z nás rozhodli nazývat Bohem. I když jsme měli rodiče alkoholiky nebo vyrůstali v dysfunkční rodině, naše Vyšší Síla nám dala Dvanáct kroků k uzdravení.

Toto je činnost a práce, jež nás uzdravuje: pracujeme na Krocích; chodíme na setkání; sdílíme spolu svou životní zkušenost, sílu a naději. Každý den se spolu učíme přestavovat své nemocné myšlení. Jakmile svým rodičům přestaneme přisuzovat zodpovědnost za své dnešní konání, získáme svobodu činit zdravá rozhodnutí z pozice těch, kteří sami od sebe konají, nikoliv z pozice těch, kteří reagují na konání jiných. Postoupíme od zraňování k uzdravování a poskytování pomoci. Zažijeme pocit celistvosti, o němž jsme vždy mysleli, že není možný. Tím, že se budete pravidelně účastnit těchto setkání, začnete vnímat alkoholismus rodičů či jinou rodinnou dysfunkčnost takové jaké jsou: jako nemoc, kterou jste se nakazili jako děti a která vás stále ovlivňuje jako dospělé.

Naučíte se zaměřit sami na sebe teď a tady. Převezmete zodpovědnost za svůj vlastní život a budete rodiči sami sobě. Nebudete na to sami. Rozhlédněte se kolem sebe a spatříte ostatní, kteří vědí, jak vám je. Máme vás rádi a budeme vás povzbuzovat nehledě na to, co se stane. Žádáme vás, abyste vy přijali nás, stejně jako my přijímáme vás. Toto je duchovní program založený na jednání, které vychází z lásky. Jsme si jistí, že tak jak bude láska ve vás narůstat, zažijete nádherné změny ve všech svých vztazích, zejména ve vztahu s vaší Vyšší Silou, se sebou samými a se svými rodiči.

Originál: The Solution, ACA WSO »

Dvanáct kroků

 1. Přiznali jsme si svou bezmocnost nad následky alkoholismu nebo jiné rodinné dysfunkce, naše životy se staly nezvládnutelnými.
 2. Dospěli jsme k víře, že jen Síla větší, než je naše vlastní, nám může navrátit duševní zdraví.
 3. Rozhodli jsme se předat svou vůli a svůj život do rukou Boha, tak jako ho my sami chápeme.
 4. Provedli jsme důkladnou a nebojácnou mravní inventuru sebe samých.
 5. Přiznali jsme Bohu, sami sobě a jiné lidské bytosti přesnou povahu svých nedostatků.
 6. Připravili jsme se plně na to, aby Bůh tyto naše charakterové vady odstranil.
 7. Pokorně jsme ho požádali, aby naše nedostatky odstranil.
 8. Sepsali jsme si seznam všech lidí, kterým jsme ublížili a kterým to chceme nahradit.
 9. Nápravu jsme provedli u všech lidí, u nichž to bylo možné, s výjimkou těch, kde bychom ublížili jim samým anebo jiným lidem.
 10. Pokračovali jsme v osobní inventuře a když jsme se zmýlili, hned jsme si to přiznali.
 11. Pomocí modliteb a meditace jsme zdokonalovali svůj vědomý vztah k Bohu, tak jak Ho my sami chápeme, a modlili jsme se jen za to, abychom poznali Jeho vůli a našli sílu ji uskutečnit.
 12. Výsledkem těchto kroků bylo, že jsme se duchovně probudili, snažili se předávat toto poselství ostatním a uplatňovat tyto zásady ve všech svých záležitostech.

Dvanáct kroků vzniklo úpravou původních Dvanácti kroků z programu Anonymních alkoholiků.

Originál: The ACA Twelve Steps, ACA WSO »

Dvanáct tradic

 1. Naše společné blaho by mělo být na prvním místě. Naše osobní uzdravení závisí na jednotě DDA.

 2. Pro potřebu naší skupiny existuje pouze jedna konečná autorita – milující Bůh v podobě, jaká existuje v našem skupinovém svědomí. Naši vedoucí jsou pouze důvěryhodní služebníci, kteří ale nevládnou.

 3. Jediným požadavkem pro členství v DDA je touha uzdravit se z následků toho, že jsme vyrůstali v alkoholické nebo jinak dysfunkční rodině.

 4. Každá skupina je nezávislá s výjimkou případů, které ovlivňují ostatní skupiny nebo DDA jako celek.

 5. Každá skupina má pouze jediný cíl – přinášet poselství dospělému dítěti, které ještě stále trpí.

 6. Skupina DDA by nikdy neměla podporovat, financovat nebo propůjčovat jméno DDA jakémukoliv příbuznému zařízení nebo vnějšímu podnikání, aby nás problémy peněz, majetku a prestiže neodchýlily od našeho prvotního cíle.

 7. Každá skupina DDA by měla být plně soběstačná a odmítat jakékoliv příspěvky zvenčí.

 8. DDA by mělo vždy zůstat neprofesionální, ale naše střediska mohou zaměstnávat potřebné odborníky.

 9. DDA jako takové by nikdy nemělo být organizováno; ale můžeme vytvářet servisní výbory nebo komise přímo zodpovědné těm, kterým slouží.

 10. Dospělé děti alkoholiků nezaujímají žádné stanovisko k vnějším záležitostem, proto by jméno DDA nikdy nemělo být zataženo do veřejných sporů.

 11. Naše vztahy s veřejností jsou založeny na přitažlivosti programu nikoliv na propagaci; vždy je třeba dodržovat osobní anonymitu na úrovni tisku, rozhlasu, televize, filmu a jiných médií.

 12. Anonymita je duchovním základem všech našich tradic a neustále nám připomíná nadřazenost principů nad osobnostmi.

Originál: The ACA Twelve Traditions, ACA WSO »

Přísliby DDA

 1. Svou skutečnou identitu objevíme tak, že budeme milovat a přijímat sami sebe.

 2. Tím, že každý den přijmeme sami sebe, naše sebevědomí naroste.

 3. Opustí nás strach z autoritativních osob a potřeba se zavděčit.

 4. V našem nitru se zrodí schopnost podělit se o důvěrnosti.

 5. Tím, že budeme čelit svému pocitu opuštění, budou pro nás atraktivnější naše silné stránky a staneme se tolerantnějšími vůči našim slabostem.

 6. Budeme si užívat pocitu stability, pokoje a finanční jistoty.

 7. Naučíme se jak si v životě hrát a radovat se z něho.

 8. Zvolíme si možnost milovat takové lidi, kteří jsou schopni lásky a jsou zodpovědní sami za sebe.

 9. Stanovit si zdravé hranice a limity pro nás bude snadnější.

 10. Tím, že budeme intuitivně činit zdravější rozhodnutí, opustí nás strach z neúspěchu i z úspěchu.

 11. S pomocí naší podpůrné skupiny DDA pozvolna opustíme své dysfunkční chování.

 12. Postupně, za pomoci své Vyšší Síly, se naučíme očekávat a dostávat to nejlepší.

Originál: The ACA Promises, ACA WSO »


Neschválený koncept. Tento překlad ještě nebyl zkontrolován ACA WSO. © ACA WSO, Inc.