Právní informace – podmínky používání webové stránky cs-dda.eu


Nacházíte se na webové stránce občanského sdružení Združenie pre služby Dospelým deťom alkoholikov a detí z dysfunkčných rodín v Slovenskej republike, IČO 52611159 (dále jen "Provozovatel").

Vstupem na ni, jejím používáním a stahováním jakýchkoli materiálů z webové stránky souhlasíte s dodržováním těchto pravidel a jste jimi vázáni. 


1. Vlastnictví

Potvrzujete, že všechny materiály použité na této webové stránce, zejména informace, dokumenty, produkty, loga, grafiky, obrázky a služby, poskytla společnost "Provozovatel" nebo jí pověření autoři, vývojoví pracovníci a dodavatelé třetí strany, přičemž související práva duševního vlastnictví přísluší společnosti "Provozovatel" nebo jím uvedeným subjektem. Jednotlivé prvky webové stránky a uveřejněné materiály jsou chráněné autorským právem, obchodní úpravou a jinými zákony a nesmí se kopírovat ani imitovat. Všechny další názvy produktů, jména společností, právních subjektů, známky, loga a symboly mohou být ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků.

2. Licence

Provozovatel Vám tímto uděluje povolení zobrazovat, ukládat a stahovat materiály na této webové stránce za předpokladu:

  • že s výjimkou případu samostatně uvedených ve smlouvě o poskytování služeb mezi Vámi a "Provozovatelem" používání materiálů slouží výlučně k Vašim osobním, nekomerčním a informačním účelům a materiály nebudete zveřejňovat ani používat s cílem obchodního zisku.
  • že budete přesně, nedělitelně a osobně dodržovat všechny případné doplňkové pravidla a smlouvy uvedené pro konkrétní materiály.
  • že materiály nebudete žádným způsobem upravovat.

Platnost tohoto povolení končí automaticky bez oznámení v případě, že porušíte jakoukoliv z těchto podmínek. S výjimkou toho, co je uvedeno v těchto podmínkách, se nesmí žádné z materiálů kopírovat, rozmnožovat, distribuovat, znovu publikovat, stahovat, zobrazovat, zveřejňovat, přenášet ani sdílet na jiném serveru bez předcházejícího výslovného povolení "Provozovatele" nebo jiných držitelů autorských nebo licenčních práv.

Jakékoliv neoprávněné používání jakýchkoliv materiálů zveřejněných na této webové stránce může porušit zákony o autorském právu, zákony o ochranných známkách, zákony o ochraně soukromí a zveřejňování a předpisy a zákony o komunikaci.


3. Ukončení webové stránky

Provozovatel může kdykoliv upravit nebo přerušit poskytování této webové stránky nebo materiálů uvedených na této webové stránce, a to i bez předchozího oznámení. Provozovatel nenese vůči vám ani žádné třetí straně žádnou, ani domnělou odpovědnost v důsledku takové úpravy nebo přerušení.


4. Omezení zodpovědnosti

V případě, že nejste spokojeni s touto webovou stránkou, je jediným vaším opravným prostředkem možnost přerušit její používání. "Provozovatel" neodpovídá za žádné škody, které utrpíte v důsledku používání, úpravy, doložení, kopírování, distribuování nebo stahování materiálů nebo používání či nemožnosti používat tuto webovou stránku. "Provozovatel" v žádném případě neodpovídá za žádné mimořádné, náhodné ani následné škody (zejména, ale nejen, ztrátu zakázky, výnosů, zisku, používání údajů nebo jiných ekonomických výhod, nebo osobní újmu) vyplývající z používání nebo realizace informací dostupných na této webové stránce nebo v souvislosti s nimi, a to i v případě, kdy byl "Provozovatel" předem poučen o možnosti vzniku takové škody.

Úvodní stránka »